tel: 06 20 525 3904 | e-mail: info@spurifutobolt.hu

Adatvédelmi tájékoztató

BEVEZETŐ

A Spuri Futóbolt Kft tájékoztatója adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A Spuri Futóbolt Kft., mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. A BSI Sport Kft. versenyeire való nevezésével, hírleveleire, edzésterveire való feliratkozásával, online nevezési rendszerébe való beregisztrálásával, a Spuri Futómagazin előfizetésével, a Spuri Hűségprogramhoz való csatlakozással Ön hozzájárul a lent részletezett adatainak kezeléséhez.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek küldéséhez. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható.

JOGI HÁTTÉR

Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), és iparági szabályok, ajánlások, valamint az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete.

Az Infotv. 3. § szerint:

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattörlés: Ügyfeleink a törvény alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból.

A Spuri Hűségprogram adatainak törlése történhet:

Pontok törlése: Az ügyfél tájékoztatása után a kártyán felhalmozott pontok törlésre kerülnek, amennyiben a törzsvásárlói kártyán 365 napig nem történik tranzakció

Pénzegyenleg törlése: Az ügyfél tájékoztatása után a kártyán lévő illetve feltöltött pénzegyenleg törlésre kerül, amennyiben a törzsvásárlói kártyán 365 napig nem történik tranzakció

Ügyfél adatainak törlése: Ügyfeleink bármikor kérhetik személyes adataik törlését adatbázisunkból.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Spuri Futóbolt Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.
Levelezési cím, panaszkezelés: 1138 Budapest, Váci út 152-156.
Cégjegyzékszám: 01-09-688926
Adószám: 12391478-2-41
E-mail cím:  
info@spurifutobolt.hu
Telefonszám: (20) 525-3904, (20) 932-9574
Honlap: 
www.spurifutobolt.hu

Név: BSI Sport Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.
Postacím: 1554 Budapest, Pf. 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-729245
Adószám: 13320360-2-41
E-mail cím: 
nevezes@futanet.hu 
Honlap:
www.futanet.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Spuri Futóbolt Kft. által folytatott adatkezelés általános célja:

ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,

statisztikák, elemzések összeállítása,

szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

A Spuri Hűségprogram
adatkezelésének célja: törzsvásárlói rendszer nyilvántartás
adatkezelésének jogalapja: az érintett hozzájárulása
kezelt adatainak köre: személyes adatok
adatkezelésének időtartama: a kártya visszavonásáig

MARKETINGTEVÉKENYSÉGÜNK RÉSZLETEZÉSE

Marketingtevékenysége keretében a Spuri Futóbolt Kft. statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és megalapozza akcióit.

ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE

A Spuri Futóbolt Kft. semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre.

ADATFELDOLGOZÓ PARTNEREINK

Weboldalunk üzemeltetője a Dotroll Kft.

Címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Honlapja: https://dotroll.com/hu

Elérhetőségeik felsorolása: https://dotroll.com/hu/kapcsolat

A Dotroll Kft. a szokásos szerver hosting szolgáltatást nyújtja, azaz gondoskodik az webszerver működéséről és biztonságáról, de a rendszerünkben tárolt adatokat ezen túlmenően (pl. saját céljaira) nem kezeli. A szolgáltató biztonsági okból a webszervereken általánosan szokásos naplózást végzi (felkeresett oldal neve, a látogatás időpontja, a látogató IP-címe).

A Spuri Hűségprogram szerződéses kötelezettség alapján adatfeldolgozást végző vállalkozása: Netlient Kft.

Címe: 2600 Vác, Háló köz 3.

Telefon: 20/366-4294

E-mail cím: info@ugyfelkartya.hu

Weboldal: www.ugyfelkartya.hu

kapcsolattartó neve: Szilágyi András

AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez a BSI Sport Kft. vállalaton belül csak azon dolgozók jogosultak, akik a nevezéssel kapcsolatos feladatait látják el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez a Spuri Futóbolt Kft. cégen belül csak azon dolgozók jogosultak, akik az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik. z ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez a Netlient Kft. vállalaton belül csak azon dolgozók jogosultak, akik az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik. A fent említett körbe tartoznak:

a rendszergazda és az adatbázis kezelője,

a pénzügyi dolgozók,

a marketinges dolgozók.

AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETT SZERVEREINK HELYE

A Spuri Futóbolt Kft. adatkezelésének helye a BSI irodája (1138 Bp. Váci út 152-156.) Itt üzemel fő adatbázisszerverünk is.

Weboldalunkat a Dotroll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) szervertermében elhelyezett szerver szolgáltatja.

Online nevezési szerverünk a BIX szervertermében van (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.).

A Spuri Hűségprogram adatainak tárolása a Netlient Kft. szerverein történik.

A WEBOLDALAK LÁTOGATÁSAKOR KELETKEZŐ ADATOK

Mint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. Weboldalunk felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:

a látogatás időpontja,

a megtekintett oldal címe,

a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),

a látogató IP-címe,

a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.

AZ IDŐPONTFOGLALÓ ŰRLAP KITÖLTÉSEKOR KELETKEZŐ ADATOK

a kitöltő e-mail címe

a kitöltő teljes neve

a kitöltő telefonszáma

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben úgy érzi, hogy a Spuri Futóbolt Kft. vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Spuri Futóbolt Kft.-vel valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy a Spuri Futóbolt Kft. problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

A SPURI FUTÓBOLT KFT. KIKÖTÉSE

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

2019.09.25. 

Országszerte kilenc üzlettel várunk!

A Spuri Futóbolt országszerte már nyolc üzlettel várja a futás szerelmeseit, folyamatosan megújuló termékválasztékkal, magas szakértelemmel és készséges segítségnyújtással!  

hírlevél

Feliratkozom

Spuri Futóbolt