tel: 06 20 525 3904 | e-mail: info@spurifutobolt.hu

Adatvédelmi tájékoztató

BEVEZETŐ

A Spuri Futóbolt Kft tájékoztatója adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A Spuri Futóbolt Kft., mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. A BSI Sport Kft. versenyeire való nevezésével, hírleveleire, edzésterveire való feliratkozásával, online nevezési rendszerébe való beregisztrálásával, a Spuri Futómagazin előfizetésével, a Spuri Hűségprogramhoz való csatlakozással Ön hozzájárul a lent részletezett adatainak kezeléséhez.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú e-mailek küldéséhez. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható.

JOGI HÁTTÉR

Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), és iparági szabályok, ajánlások, valamint az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete.

Az Infotv. 3. § szerint:

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattörlés: Ügyfeleink a törvény alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból.

A Spuri Hűségprogram adatainak törlése történhet:

Pontok törlése: Az ügyfél tájékoztatása után a kártyán felhalmozott pontok törlésre kerülnek, amennyiben a törzsvásárlói kártyán 365 napig nem történik tranzakció

Pénzegyenleg törlése: Az ügyfél tájékoztatása után a kártyán lévő illetve feltöltött pénzegyenleg törlésre kerül, amennyiben a törzsvásárlói kártyán 365 napig nem történik tranzakció

Ügyfél adatainak törlése: Ügyfeleink bármikor kérhetik személyes adataik törlését adatbázisunkból.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Spuri Futóbolt Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.
Levelezési cím, panaszkezelés: 1138 Budapest, Váci út 152-156.
Cégjegyzékszám: 01-09-688926
Adószám: 12391478-2-41
E-mail cím:  
info@spurifutobolt.hu
Telefonszám: (20) 525-3904, (20) 932-9574
Honlap: 
www.spurifutobolt.hu

Név: BSI Sport Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.
Postacím: 1554 Budapest, Pf. 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-729245
Adószám: 13320360-2-41
E-mail cím: 
nevezes@futanet.hu 
Honlap:
www.futanet.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Spuri Futóbolt Kft. által folytatott adatkezelés általános célja:

ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,

statisztikák, elemzések összeállítása,

szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.

A Spuri Hűségprogram
adatkezelésének célja: törzsvásárlói rendszer nyilvántartás
adatkezelésének jogalapja: az érintett hozzájárulása
kezelt adatainak köre: személyes adatok
adatkezelésének időtartama: a kártya visszavonásáig

MARKETINGTEVÉKENYSÉGÜNK RÉSZLETEZÉSE

Marketingtevékenysége keretében a Spuri Futóbolt Kft. statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és megalapozza akcióit.

ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE

A Spuri Futóbolt Kft. semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre.

ADATFELDOLGOZÓ PARTNEREINK

Weboldalunk üzemeltetője a Dotroll Kft.

Címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Honlapja: https://dotroll.com/hu

Elérhetőségeik felsorolása: https://dotroll.com/hu/kapcsolat

A Dotroll Kft. a szokásos szerver hosting szolgáltatást nyújtja, azaz gondoskodik az webszerver működéséről és biztonságáról, de a rendszerünkben tárolt adatokat ezen túlmenően (pl. saját céljaira) nem kezeli. A szolgáltató biztonsági okból a webszervereken általánosan szokásos naplózást végzi (felkeresett oldal neve, a látogatás időpontja, a látogató IP-címe).

A Spuri Hűségprogram szerződéses kötelezettség alapján adatfeldolgozást végző vállalkozása: Netlient Kft.

Címe: 2600 Vác, Háló köz 3.

Telefon: 20/366-4294

E-mail cím: info@ugyfelkartya.hu

Weboldal: www.ugyfelkartya.hu

kapcsolattartó neve: Szilágyi András

AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez a BSI Sport Kft. vállalaton belül csak azon dolgozók jogosultak, akik a nevezéssel kapcsolatos feladatait látják el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez a Spuri Futóbolt Kft. cégen belül csak azon dolgozók jogosultak, akik az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik. z ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez a Netlient Kft. vállalaton belül csak azon dolgozók jogosultak, akik az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik. A fent említett körbe tartoznak:

a rendszergazda és az adatbázis kezelője,

a pénzügyi dolgozók,

a marketinges dolgozók.

AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETT SZERVEREINK HELYE

A Spuri Futóbolt Kft. adatkezelésének helye a BSI irodája (1138 Bp. Váci út 152-156.) Itt üzemel fő adatbázisszerverünk is.

Weboldalunkat a Dotroll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) szervertermében elhelyezett szerver szolgáltatja.

Online nevezési szerverünk a BIX szervertermében van (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.).

A Spuri Hűségprogram adatainak tárolása a Netlient Kft. szerverein történik.

A WEBOLDALAK LÁTOGATÁSAKOR KELETKEZŐ ADATOK

Mint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. Weboldalunk felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:

a látogatás időpontja,

a megtekintett oldal címe,

a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),

a látogató IP-címe,

a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.

AZ IDŐPONTFOGLALÓ ŰRLAP KITÖLTÉSEKOR KELETKEZŐ ADATOK

a kitöltő e-mail címe

a kitöltő teljes neve

a kitöltő telefonszáma

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben úgy érzi, hogy a Spuri Futóbolt Kft. vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Spuri Futóbolt Kft.-vel valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy a Spuri Futóbolt Kft. problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

A SPURI FUTÓBOLT KFT. KIKÖTÉSE

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

2019.09.25. 

Országszerte nyolc üzlettel várunk!

  5 star review  Jó hely, nagy választék, segítőkész eladók. Sok pénzt is el lehet itt költeni, de ha szeretsz futni és ha megengedheted magadnak, ez a legjobb hely minden beszerzésére.

  thumb Ferenc Likavcsán
  2021.01.02.

  5 star review  Most mit is írhatnék? Profik! Nagyon profik! Van választék és nagyon korrekt és felkészült volt az eladó aki velem foglalkozott. És hát gazdagabb lettem egy élménnyel és egy mizuno cipővel. Az biztos, hogy ide visszatérek és másnak is ajánlani fogom.

  thumb Sándor Vidács
  2020.03.10.

  5 star review  Az elsőre választott cipőről itthon derült ki, hogy mégsem lesz jó… Szó nélkül cserélték egy másikra, ami már tökéletesnek bizonyult.

  thumb Szilvia Sós
  2020.11.22.

  5 star review  Nagy választék, szakértő eladók, a választásban sokat segítő ingyenes számítógépes lábvizsgálat.

  thumb Krisztián Tamás
  2017.04.03.

A Spuri Futóbolt országszerte már nyolc üzlettel várja a futás szerelmeseit, folyamatosan megújuló termékválasztékkal, magas szakértelemmel és készséges segítségnyújtással!  

hírlevél

Feliratkozom

Spuri Futóbolt